BACK to PUBLICATIONS         BACK to Contemporary Silver
Gehamerd zilver Edel Geweld - Precious Force Hammered silver
Catalogus
Georges Cuyvers
Paul Pallandt At Brandenburg Jef Huibers Wouter van Baalen Jurriën Schiff Goudji

Edel Geweld
Hedendaags gehamerd zilver


Deze catalogus is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling Edel Geweld, 25 september t/m 23 oktober 2010, en is samengesteld en geschreven door Koen Nieuwendijk. (16 pagina's, 25 afbeeldingen in kleur, ISBN 978-90-70402-31-0)


De kunst van het edelsmeden bestaat uit vele uiteenlopende bewerkingen, die elk een grote kennis van materialen en specifieke vaardigheden vereist. Eén daarvan is het drijven, in de wandeling ook wel hameren genoemd. Door de zachtheid van het zilver is het mogelijk om het edele metaal door middel van koudsmeden in de gewenste vorm te krijgen. Het is niet duidelijk in welke periode het hameren voor het eerste wordt toegepast, niet alleen bij zilver, maar ook bij koper. Voor zover achterhaalbaar wordt de Nieuwe Steentijd wel als het begin verondersteld. In ieder geval bestaan er gedreven zilveren Fenicische schalen uit de 15e en de 14e eeuw voor Christus.

In feite is de techniek van het hameren eeuwen lang op allerlei niveau's dwars door alle culturen heen toegepast, van het alledaagse niveau van de koperslagers, die kookpotten en ander keukengerei als het moest ter plaatse met hun hamers in vorm klopten, tot aan edelsmeden die in hun ateliers verfijnde sieraden en gebruiksvoorwerpen vervaardigden. Goudji zag in zijn jeugd de koperslagers in Georgië uit een vlakke plaat koper, zonder werktekening of berekening, uit de losse hand op de rand van het trottoir hun pannen en potten maken, en op die intuďtieve manier, besloot hij, zou ook hij zijn ideeën uitvoeren.

In de loop der tijden is men zilversmeden ook gaan onderscheiden naar het vervaardigen van grote en kleine voorwerpen. Deze tentoonstelling bestaat uit wat men aldus noemt groot zilver, voornamelijk vervaardigd door middel van de techniek van het hameren. Mijn fascinatie voor die techniek komt voort uit de combinatie van het hoge reflectievermogen van zilver en het licht gefacetteerde oppervlak van het gehamerde zilver, die een kenmerkende en bijkans betoverende schittering tot gevolg heeft.

Daarnaast kan men de voorwerpen ook onderscheiden naar hun functionele hoedanigheid. Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar zilveren voorwerpen die zichzelf door hun sculpturale hoedanigheid boven het pragmatische gebruiksoogmerk uittillen, ongeacht of zij daadwerkelijk toch te gebruiken zijn. Hun voorkomen als sculptuur geeft de doorslag. Daarmee neemt deze tak van de zilversmeedkunst, voortgekomen uit een smeltkroes van rechttoe rechtaan luxe gebruik, en mede gecatalyseerd door sieraad en design, een eigen plaats in in de wereld van de beeldende kunst.


TopPrecious Force - Contemporary Hammered Silver

This catalogue has been published at the occasion of the exhibition Precious Force, September 25 - October 23 2010, and is compiled and written by Koen Nieuwendijk. (16 pages, 25 full colour reproductions, ISBN 978-90-70402-31-0)


The silver and goldsmith’s trade straddles a wide variety of treatments each of which requires comprehensive knowledge of materials and specific skills. One of these is raising, or hammering as it is popularly known. Silver being a soft precious metal, this enables it to be cold-forged into shape. The precise moment of introduction of the hammering technique remains shrouded in mystery where both silver and copper are concerned, but it has tentatively been suggested that a breakthrough must have occurred during the New Stone Age. Phoenician bowls made from hammered silver dating back to the 15th en 14th centuries B.C. are, in any event, in evidence.

The hammering technique has in actual fact been applied for many centuries at all kinds of levels across all cultures, from the everyday level of coppersmiths, who – needs must – used their hammers to knock up cooking vessels and other kitchen utensils on the spot, to that of silver and goldsmiths who in their workshops fashioned sophisticated items of jewellery and utensils. As a youngster growing up in Georgia, Goudji observed the local coppersmiths using the edge of the pavement in working up flat sheets of copper into pots and pans – not a working plan or calculation in sight. This intuitive approach, he decided, was how he would be executing his designs.

Silversmiths over time have also come to be distinguished into the sizes of their creations. This exhibition showcases what is known as large silverwork, most of the pieces having been created using the hammering technique. My fascination with this technique stems from the combination of silver’s high reflectivity and the fact that the slightly faceted surface of the hammered silver creates a characteristic, near-mesmerising sparkle.

The functional quality of the objects is another way of grouping them. My particular attention is drawn to silver objects whose sculptural quality raises them above the pragmatic use for which they were originally intended, irrespective of their actual practicability: it is their sculptural appearance that is the deciding factor. Which has enabled this particular line of silversmithing, stemming as it does from a melting pot of blatantly deluxe use and catalysed in part by jewellery and design, to earn a place of its own in the world of the visual arts.


Top